Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de Stichting Academie voor Ambulancezorg zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Academie.

Artikel 1. Definities

 • Academie: de Stichting Academie voor Ambulancezorg gevestigd te Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50590871, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden alsmede de opdrachtnemer.
 • Bedenktijd: een termijn van veertien kalenderdagen die aanvangt op de dag na de dag dat de Overeenkomst tot stand komt, dan wel in het geval (mede) sprake is van de levering van een Product een termijn van veertien kalenderdagen die aanvangt op de dag na de dag dat de Opdrachtgever het Product heeft ontvangen, waarbinnen de Opdrachtgever die aangemerkt kan worden als een consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 • Deelnemer: de natuurlijk persoon die bij de Academie is ingeschreven voor een Opleiding. Afhankelijk van de Opleiding wordt daaronder onder andere verstaan een cursist, student of kandidaat.
 • Dienst: iedere door de Academie aangeboden dienst, anders dan een Opleiding, waaronder wordt begrepen, maar niet gelimiteerd tot het leveren van lesmateriaal en/of een adviestraject en/of een andere vorm van beoordeling en/of een maatwerktraject.
 • Docent: de docent, leraar, trainer, instructeur, examinator, assessor of iedere andere persoon die in opdracht van de Academie betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever die aangemerkt kan worden als een consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op de wijze zoals vermeld in artikel 9.
 • Klachtenprocedure: de geldende klachtenregeling van de Academie.
 • Licentiehouder: de eigenaar of beheerder van een Opleiding welke toestemming heeft verleend aan de Academie om de Opleiding te verzorgen.
 • OER: het Onderwijs- & Examenreglement van de Academie dat ten tijde van de inschrijving van de Deelnemer geldt.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die een Opleiding en/of Dienst en/of Product van de Academie afneemt.
 • Opleiding: iedere opleiding, training, cursus, nascholing, losse toets, assessment of examen die door de Academie wordt aangeboden.
 • Opleidingskosten: de aan de Academie te betalen kosten van de Opleiding. In de Opleidingskosten zijn uitdrukkelijk, maar niet beperkt tot, niet begrepen eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfskosten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Opdrachtgever enerzijds en de Academie anderzijds betreffende de afname van een Opleiding (ongeacht of de naam van de Deelnemer bij het aangaan van de Overeenkomst bekend is) en/of de afname van een Dienst en/of Product.
 • Partijen: de Academie en de Opdrachtgever ieder afzonderlijk, dan wel tezamen.
 • Product: ieder door de Academie aangeboden product.
 • Tarieven: de te betalen kosten voor een Dienst en/of Product.
 • Toelatingscriteria: criteria waaraan de Deelnemer moet voldoen om toegelaten te worden tot de Opleiding.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Academie en de Overeenkomst.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • De Opdrachtgever gaat door het aangaan van de Overeenkomst op de wijze als vermeld in artikel 3 akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en/of het OER.
 • In het geval dat er een geschil bestaat dat verband houdt met een toets, assessment of examen die wordt aangeboden door de Academie en er sprake is van strijdigheid tussen enige bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bepaling uit het OER prevaleert het OER.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 • De Opdrachtgever gaat een Overeenkomst aan door de inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier of op een andere schriftelijk wijze.
 • Inschrijvingen voor een Opleiding worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien het maximum aantal Deelnemers van een Opleiding is bereikt, kan de Academie een wachtlijst bijhouden, dan wel kan de Opdrachtgever een verzoek bij de Academie indienen om een wachtlijst bij te houden en een door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer op die wachtlijst te plaatsen.
 • De Academie is bevoegd de inschrijving van een Deelnemer te weigeren, indien de Deelnemer niet voldoet aan de voor de desbetreffende Opleiding gehanteerde Toelatingscriteria.

Artikel 4. Uitvoering

 • De Academie zal de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
 • De Academie heeft het recht de uitvoering van een Opleiding en/of een Dienst en/of de levering van een Product (gedeeltelijk) aan derden uit te besteden.

Artikel 5. Tarieven / facturen / betaling

 • De Opleidingskosten en Tarieven zijn conform de financiële uitingen in de door de Academie gehanteerde publicaties, tenzij schriftelijk een ander bedrag is overeengekomen.
 • De Academie is bevoegd de Opleidingskosten en/of Tarieven naar eigen inzicht voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de Opleiding te factureren.
 • De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Opdrachtgever heeft nimmer het recht enige betaling aan de Academie op te schorten of te voldoen door verrekening. De Opdrachtgever is wel bevoegd enige betaling aan de Academie te voldoen door verrekening met een creditnota van de Academie.
 • De Academie is steeds gerechtigd om betalingszekerheid te verlangen van de Opdrachtgever in de vorm van een depotstorting, voorschot en/of bankgarantie op eerste afroep van een ter goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank. Indien de Opdrachtgever niet aan dit verzoek voldoet dan is de Academie gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die door de Opdrachtgever direct of indirect wordt geleden als gevolg van voormelde opschorting, ontbinding en/of opzegging. Doet het voorgaande zich voor dan blijft de Opdrachtgever onverminderd verplicht tot betaling van de Opleidingskosten en/of Tarieven.

Artikel 6. Wijzigingen door de Academie

 • De Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in een Dienst, een Product en/of de Opleiding, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend wijzigingen van de inhoud, de opzet, de Docenten, de locatie, de datum, het tijdstip en het materiaal.
 • Over wijzigingen in de zin van het eerste lid wordt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd.
 • In geval van afwezigheid van een Docent, zal de Academie zich inspannen om tijdig zorg te dragen voor een vervangend Docent. Indien desondanks een opleidingsdag of een dag waarop een toets, assessment of examen zou worden afgenomen geen doorgang kan vinden op de geplande datum en het geplande tijdstip, dan wordt een opleidingsdag binnen de opleidingsduur ingehaald en kan een dag waarop een toets, assessment of examen zou worden afgenomen buiten de opleidingsduur worden ingehaald, in beide gevallen op een door de Academie te plannen datum en tijdstip.
 • De Academie is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever (vermeend) direct of indirect geleden schade die voortvloeit uit wijzigingen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • De Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De Aansprakelijkheid van de Academie voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval onder de polis van de door de Academie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitgekeerd.
 • Voor zover geen uitkering onder voormelde polis plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Academie voor directe schade van de Opdrachtgever beperkt tot de door de Opdrachtgever in totaal voor de Opleiding betaalde Opleidingskosten en/of voor Diensten en/of Producten betaalde Tarieven waarmee de schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor de Academie aansprakelijk wordt gesteld, verband houdt.
 • Voor zover geen uitkering onder voormelde polis plaatsvindt en geen Opleidingskosten of Tarieven zijn betaald, is de aansprakelijkheid van de Academie voor directe schade van de Opdrachtgever beperkt tot de hoogte van de Opleidingskosten voor de betreffende Opleiding dan wel de Tarieven voor de Diensten en/of Producten waarmee de schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor de Academie aansprakelijk wordt gesteld verband houdt, met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro).
 • De in voorgaande leden vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de Academie of één van haar leidinggevende ondergeschikten.
 • Op straffe van verval van recht dient de Opdrachtgever zijn eventuele aanspraken op schadevergoeding van de Academie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat hij bekend was of kon zijn met de schade en met de Academie als daarvoor aansprakelijke partij, schriftelijk aan de Academie bekend te maken.
 • De Opdrachtgever is jegens de Academie aansprakelijk voor de schade die door de Deelnemer, waarvoor de Opdrachtgever de Overeenkomst met de Academie heeft gesloten, aan de Academie wordt toegebracht, als ware de Opdrachtgever zelf veroorzaker van die schade.
 • De Opdrachtgever zal de Academie vrijwaren tegen alle (rechts)vorderingen van derden, waaronder tevens wordt begrepen de Deelnemer waarvoor de Opdrachtgever de Overeenkomst met de Academie heeft gesloten, in verband met door die derden (vermeend) direct of indirect geleden schade die het gevolg is van, dan wel samenhangt met, de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8. Geheimhouding

 • De Academie en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij wisten of konden begrijpen dat die vertrouwelijk is en die zij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van en/of over elkaar en/of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet hen tot openbaarmaking verplicht. Partijen nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
 • Indien de Opdrachtgever de in lid 1 genoemde geheimhoudingsverplichting schendt, verbeurt de Opdrachtgever een boete van € 10.000,- per schending, onverminderd het recht van de Academie om, naast de boete, volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 • Indien de Opdrachtgever aangemerkt kan worden als een consument kan hij de Overeenkomst gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. De Academie mag de Opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping maar mag deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Als de Opdrachtgever in dergelijk geval de Overeenkomst binnen de Bedenktijd ontbindt en de uitvoering van de Overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever al is aangevangen, dan is hij een evenredig deel van de Opleidingskosten en/of het Tarief aan de Academie verschuldigd.
 • Als de Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn schriftelijk of per e-mail.
 • Tijdens de Bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met eventuele geleverde producten die behoren bij de Overeenkomst.
 • De eventuele producten behorend bij de Overeenkomst, waaronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het verstrekte lesmateriaal, zendt de Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij zich op het herroepingsrecht heeft beroepen terug. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • De Academie stuurt na ontvangst van de herroeping door de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging. Eventuele geldelijke ontvangsten behorend bij de Overeenkomst zal de Academie binnen de wettelijk gestelde termijn na ontvangst van de herroeping terugbetalen.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.

Artikel 10. Beëindiging

 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, behoudens in de gevallen als genoemd in dit artikel.
 • De Opdrachtgever is niet bevoegd over te gaan tot ontbinding, tenzij hem dat recht op grond van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst toekomt. In dat geval dient de Opdrachtgever schriftelijk de Overeenkomst te ontbinden. Indien sprake is van een consumentenkoper blijft lid 11 buiten toepassing.
 • Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te zeggen of (gedeeltelijk) te ontbinden indien:
  – de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of dat aan haar is verleend;
  – het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of wordt uitgesproken;
  – buiten toedoen van één der Partijen op (een deel van) het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd.
 • De Academie is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden wanneer de Licentiehouder, tevens licentiegever jegens de Academie, haar ter zake van de Opleiding verkregen licentie verliest, dan wel de licentiegever de aan de Academie verleende sublicentie intrekt.
 • De Academie is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te zeggen of (gedeeltelijk) te ontbinden indien de Opdrachtgever en/of de Deelnemer zijn geheimhoudingsplicht zoals voor de Opdrachtgever opgenomen in artikel 8 van de algemene voorwaarden heeft geschonden.
 • De Academie is bevoegd de Overeenkomst met betrekking tot een Opleiding waarvan de eerste opleidingsdag nog niet is aangevangen, met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te zeggen dan wel (gedeeltelijk) te ontbinden.
 • De Academie is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) op te zeggen of (gedeeltelijk) te ontbinden als het maximum aantal Deelnemers van een Opleiding is overschreden, ook wanneer de Academie besluit het maximum aantal Deelnemers te verlagen.
 • Indien de Deelnemer gedurende de Opleiding niet (meer) voldoet aan de voor de betreffende Opleiding geldende (Toelatings)criteria en/of verplichtingen uit hoofde van, maar niet uitsluitend het OER en hij daarop door de Academie is aangesproken, is de Academie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (oftewel: de Deelnemer van de Opleiding uit te schrijven). De Academie is bevoegd de Opdrachtgever daarover te informeren.
  De Academie is niet gehouden de Opleidingskosten (gedeeltelijk) te restitueren of te crediteren en is niet aansprakelijk voor enige schade die door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer direct of indirect wordt geleden als gevolg van deze opzegging.
 • De Academie heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (‘annuleren’) in het geval zij besluit de Opleiding niet (meer) aan te gaan bieden.
 • De Academie is niet aansprakelijk voor enige schade die door de Opdrachtgever direct of indirect wordt geleden als gevolg van (gedeeltelijke) opzegging of (gedeeltelijke) ontbinding. Anders dan in geval van opzegging of ontbinding op grond van lid 3, is de Academie in geval van (gedeeltelijke) opzegging of (gedeeltelijke) ontbinding niet gehouden de betaalde Opleidingskosten en/of Tarieven (gedeeltelijk) te restitueren of (gedeeltelijk) te crediteren.
 • In het geval dat een natuurlijke persoon als Opdrachtgever optreedt niet zijnde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van lid 1 en de laatste zin van lid 10 het volgende. Een Opdrachtgever natuurlijke persoon die de Overeenkomst niet is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf is bevoegd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Indien een Opdrachtgever natuurlijke persoon die de Overeenkomst niet is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf tot opzegging overgaat, zal de Academie gehouden zijn dat deel van de betaalde Opleidingskosten en/of Tarieven te restitueren of te crediteren dat uitgaat boven de totale som van
  1) het deel van het loon waar de Academie naar redelijkheid recht op heeft gelet op het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst; en
  2) de onkosten die voor de Academie verbonden waren aan de uitvoering van de Overeenkomst. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de Academie op schadevergoeding in de zin van artikel 7:406 BW.

Artikel 11. Persoonsregistratie

 • De persoonsgegevens van de Deelnemer worden door de Academie vastgelegd. De Academie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten van alle door of namens de Academie in het kader van de Opleiding, een Dienst of een Product verstrekte informatie en/of materialen, komen behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, aan de Academie toe.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om door en/of namens de Academie in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materialen (ten dele) te (doen) verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan tijdens de Opleiding of de uitvoering van een Dienst beeld- en/of geluidopnamen te maken.

Artikel 13. Klachten

 • Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk en deugdelijk worden onderbouwd.
 • Klachten genoemd onder lid 1 van dit artikel worden behandeld conform de Klachtenprocedure van de Academie.
 • Op straffe van verval van recht dienen klachten over facturen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Partijen onderling worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Slechts de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van de Academie is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.