Privacyverklaring

De privacyverklaring geeft informatie over hoe de Academie voor Ambulancezorg omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens

Academie voor Ambulancezorg
Ceintuurbaan 2, gebouw 110
3847 LG  Harderwijk

Website: www.academievoorambulancezorg.nl
E-mail: info@academievoorambulancezorg.nl
Telefoonnummer: 0341 – 467 560

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

De Academie voor Ambulancezorg verwerkt gegevens van studenten, cursisten  en deelnemers (hierna te noemen cursist of cursistgegevens).

Cursistgegevens
Het doel van de verwerking van cursistgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst met de cursist, de administratieve, financiële afhandeling hiervan en de toekomstige activiteiten van de Academie.

Persoonsgegevens worden door de Academie voor Ambulancezorg uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld uw werkgever zijn.

Doorgeven van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens zijn partijen waarvoor dit wettelijk is geregeld, waarbij de gegevens ten behoeve van de behaalde opleidingsresultaten worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld uw werkgever, het College van Zorg Opleidingen en soortgelijke partijen.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

Uitzondering hierop zijn opleidingen die gegeven worden onder licentie van de NAEMT.

De bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot opleidingen worden door de Academie voor Ambulancezorg bewaard tot maximaal uw pensioengerechtigde leeftijd.

Rechten van u als betrokkene

U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke gegevens de Academie voor Ambulancezorg over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door de Academie voor Ambulancezorg wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u door de Academie voor Ambulancezorg verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat de Academie voor Ambulancezorg niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming
Wanneer de Academie voor Ambulancezorg persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Academie voor Ambulancezorg stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere bepalingen zoals wettelijke administratieve verplichtingen. In zulke gevallen maakt de Academie voor Ambulancezorg een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Academie voor Ambulancezorg

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Academie voor Ambulancezorg dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiebeleid

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:
Technische cookies: taalinstellingen, bestelnummer, etc.
Sessiecookies: tijdelijke cookies
Tracking cookies: gedrag op de website volgen en bijhouden

2. Welk nut hebben cookies?
Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Als je onze website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

3. Opslag persoonsgegevens via cookies?
De cookies die wij gebruiken zijn veilig. Via cookies slaan wij geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is.

4. Wat voor cookies worden gebruikt?
Om onze website te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

_ga, _gat & _gid
Doel van de cookies – Bijhouden van statistieken via Google Analytics met inschakkelde IP-anonimiseringsfunctie met het oog op verbetering van website en dienstenverlening. Privacy policy van Google.

BIGipServerBITED-http-linux-new-http-v6
Doel van de cookie – Technisch benodigd voor het loadbalancen van de website. Het hosting platform waar de academie website op gehost wordt beslaat een groot aantal servers, gehost in twee geografisch gescheiden datacenters achter een set redundante loadbalancers. Elke server in het cluster serveert de website, zodat uitval van een enkele server automatisch wordt opgevangen door de andere servers.

Vimeo
Deze website maakt gebruik van Vimeo video player voor het afspelen van video’s. Lees hier meer over de cookie policy van Vimeo.