Disclaimer & Algemene Voorwaarden

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Academie voor Ambulancezorg.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de Academie voor Ambulancezorg niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Academie voor Ambulancezorg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Disclaimer scholingen

Per post-initiële opleiding is een specifieke minimale aantal inschrijvingen bepaald. Indien het minimum aantal deelnemers zich voor een post-initiële opleiding heeft ingeschreven, gaat deze in principe door. De Academie voor Ambulancezorg behoudt zich het recht voor om een post-initiële opleiding te annuleren en cursisten te herplaatsen wegens een te laag aantal inschrijvingen.

Tenslotte vind je hier onze Algemene Voorwaarden.