Disclaimer

De Academie voor Ambulancezorg besteedt er de uiterste zorg aan om bezoekers via deze website te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie over haar producten en diensten. De Academie is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site. Ook geeft de Academie geen garantie op de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Academie voor Ambulancezorg.

Disclaimer scholingen

Per training is een specifieke minimale aantal inschrijvingen bepaald. Indien het minimum aantal deelnemers zich voor een training opleiding heeft ingeschreven, gaat deze in principe door. De Academie voor Ambulancezorg behoudt zich het recht voor om een training te annuleren en deelnemers te herplaatsen wegens een te laag aantal inschrijvingen.

Algemene voorwaarden