Advanced Medical Life Support (AMLS) Refresher

Resultaat

Met het volgen van de AMLS Refresher is de kwaliteit van de door jou te leveren interne zorg weer helemaal up-to-date. De AMLS Refresher is gebaseerd op de 3e Course editie en op de highlights hiervan ontworpen. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van interne patiënten. Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Opzet

De AMLS Refresher is een eendaagse cursus die bestaat uit verschillende lesonderdelen, zoals presentaties en scenariotrainingen. In de cursus wordt gewerkt volgens de ‘AMLS Assessment Pathway’ en er wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen: endocrinologie, neurologie, syncope, longgeluiden, infectieziekten en toxicologie.

Doordat er tijdens de cursus zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit realistische situaties, is het rendement van de training groot en direct toepasbaar in de praktijk.

Voorbereiding

Bij deze cursus wordt het Nederlandstalige boek ‘Advanced Medical Life Support’ gebruikt. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert, maar vormt tevens een mooi naslagwerk. Daarnaast maak je een theoretische pre-test. De score is indicatief en geldt als leermiddel voor jezelf.

Afronding

Aan het einde van de cursus wordt een theoretisch examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen krijg je het internationale AMLS-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van de cursus AMLS:

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Experience

Resultaat

Met het volgen van de PHTLS Experience is de kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg weer helemaal up-to-date. Hierdoor ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten en specifiek in geval van extreme situaties waarbij in geval van een ernstige verbloeding adequaat handelen vereist is.

Opzet

De PHTLS Experience is ingericht op basis van de fundamentele aspecten binnen de acute traumazorg, waarbij nieuwe behandelmethodiek in samenhang met het protocollair handelen (LPA) de essentie vormt. Het onderwijs is theoretisch en praktisch (vaardigheidstraining) vorm gegeven, waarbij een gezonde mix van theorie- versus praktijkonderwijs de lesdag inkleed. De lessen vinden plaats in het Experium, de praktijkrealistisch ingerichte simulatievaardigheidstrainingslocatie van de Academie voor Ambulancezorg. Nieuw is de introductie van de X aan de ABCDE-behandelmethodiek; X-ABCDE. De X staat voor eXsanquinating hemorrhage en betekent het ter stond tot staan brengen van ernstige (levensbedreigende) verbloedingen. In dit kader komen onder andere het aanbrengen van de tourniquette, het woundpacken (stelpen van bloedingen) en de toepassingsmogelijkheden van de Emergency bandage aan bod. Ook nieuw is de chirurgische coniotomie en het axillair aanprikken ter ontlasting van een spanningspneumothorax.

De PHTLS Experience is ingericht op de volgende hoofdthema’s:

 • Kinematica
 • Airway, Breathing
 • Circulation
 • Pathofysiologie (shock)
 • de HOTT-procedure, waarmee na een korte introductie de cursus in de vorm van een ‘grand finale’ wordt afgerond.

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken (Crisis Resource Management). Sinds het najaar 2019 werkt de Academie voor Ambulancezorg met de huidige 9e editie.

Afronding 

De cursus wordt getoetst met een theoretisch examen (written posttest). Met de introductie van de 9e editie heeft de NAEMT het praktisch assessment losgelaten.

Bij een voldoende score op de written posttest wordt  het officieel international erkende PHTLS-certificaat van de afgegeven namens de National Association of Medical Technicians (NAEMT), de Amerikaanse houdermaatschappij van de cursus. Het NAEMT-certificaat is vier jaar geldig en heeft een international erkende status.

 

Praktijkbegeleiding

Resultaat

Als praktijkbegeleider vervul je een belangrijke rol in het begeleiden van een leer-/ontwikkelproces van een lerende op de werkvloer. Deze cursus biedt je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze rol zo optimaal mogelijk in te vullen. Aan het einde van de cursus zijn alle eindtermen vanuit het profiel Praktijkbegeleider aan bod gekomen.

Opzet

De interactieve cursus richt zich op het ontwikkelen van de volgende competenties:

 • Faciliteren;
  • Randvoorwaarden creëren voor een optimaal leerproces
 • Begeleiden;
  • Instrueren
  • Coachen
  • Communiceren
  • Reflecteren
  • Monitoren
 • Beoordelen;
  • Formatief
  • Summatief

Tijdens de cursus wissel je kennis en ervaring uit met je medecursisten. Gezamenlijk leer je hoe je studenten het beste kunt begeleiden, kunt motiveren en inspireren. Daarnaast krijg je volop tips en tools aangereikt om met diverse soorten lerende en leersituaties om te gaan en je begeleiding hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.

Afronding

De initiële cursus praktijkbegeleiding duurt vier dagen en kent een totale doorlooptijd van vier tot vijf maanden. Tijdens de cursus werk je aan een portfolio dat bestaat uit voorbereidingsopdrachten, lesopdrachten en reflecties. Daarnaast sluit je de cursus af met een integrale eindopdracht. Bij een voldoende beoordeling van je portfolio en de integrale eindopdracht ontvang je een certificaat.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de cursus praktijkbegeleiding:

Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

Resultaat

De TECC Course biedt richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere/veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. In deze cursus leren we als ambulancezorgverleners ‘tactisch’ te denken, iets wat voor politie en defensie al gemeen goed is.

Opzet

De Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg, de Academie voor Ambulancezog en GGD GHOR Nederland hebben multidisciplinaire afspraken gemaakt voor first responders bij extreem geweld. Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder andere betrekking op de tactische hulpverlening in de drie verschillende zones: de hot zone, warm zone en cold zone. Deze zones zijn te vergelijken met de in Amerika gehanteerde fases Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Evacuation Care.

De cursus omvat twee aaneengesloten lesdagen. Tijdens deze lesdagen staan de multidisciplinaire afspraken en de zone-indeling (fases) centraal. De theorie wordt daarbij afgewisseld met het aanleren van vaardigheden en casuïstiektraining die passen bij de theorie. Bij het behandelen van de afspraken is bijvoorbeeld aandacht voor de samenwerking met ketenpartners en afspraken rondom en oefenen met het evacueren van gewonde slachtoffers naar een veilige (werk)omgeving. Een ander voorbeeld is dat er tijdens de theorie rondom de warm zone aandacht is voor de handelingen die in de warm zone verricht mogen worden, zoals triage, de MARCH, het behandelen van grote bloedingen en luchtwegcontrole.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de TECC:

General Instructor Course (GIC)

Resultaat

Vol vertrouwen instructie verzorgen voor professionals in de gezondheidszorg. Dat is het resultaat van deze boeiende training. Na het volgen van de General Instructor Course ben je in staat om diverse didactische werkvormen in te zetten bij het verzorgen van trainingen. Je kunt aansluiten op de leerstijlen van de volwassen lerenden en hebt tools aangereikt gekregen om het leren zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Opzet

Ervaren wat werkt en waarom dat werkt staat centraal in deze didactische training. In een interactief tweedaags programma doe je ervaring op met diverse werkvormen in zowel de rol van deelnemer als die van instructeur. Tijdens de training wordt er veel praktisch geoefend en ontvang je feedback op je didactische vaardigheden van zowel de trainers als je mededeelnemers.

Afronding

Na de training ga je met heel veel nieuwe inzichten, ideeën en een bewijs van deelname naar huis.

EuSim Simulation Instructor Course (level 1)

Resultaat

De EuSim Simulation Instructor Course leert je een techniek om leersituaties te faciliteren en daarin een koppeling te maken naar de kernpunten van Crisis Resource Management. Je krijgt meer kennis aangeboden met betrekking tot het leren van volwassenen en bent in staat om lerende te helpen reflecteren op hun handelen.

Opzet

In de cursus wordt op unieke wijze de expertise van verschillende simulatiecentra en ervaren multidisciplinaire instructeurs samengevoegd. De cursus brengt een mengeling van theorie en praktijk en benadrukt het belang van feedback door het leren in een veilige en stimulerende sfeer. Deelnemers werken in kleine groepen interactief samen met de instructeurs.

Tijdens de cursus komen de volgende thema’s aan bod:

 • Scenario’s ontwerpen en uitvoeren;
 • ‘Debriefing’ (structuren, moeilijkheden);
 • Medische fouten en vergroten van patiëntveiligheid;
 • Principes van onderwijs aan volwassenen;
 • Ontwikkelen van trainingen/leerlijnen;
 • De diverse rollen van de simulatie-instructeur.

Afronding

Aan het einde van de training ontvang je een EuSim-certificaat met de geldigheid van 5 jaar.

Advanced Medical Life Support (AMLS)

Resultaat

Je kunt door klinisch te redeneren frequent en minder frequent voorkomende ‘interne’ ziektebeelden op een gedegen wijze beoordelen en behandelen. Je benadert zieke patiënten met meer vertrouwen en krijgt meer inzicht in de symptomen van diverse ziektebeelden.

Opzet

De AMLS is een tweedaagse cursus die bestaat uit verschillende lesonderdelen, zoals presentaties en scenariotrainingen. In deze dagen wordt er aandacht besteed aan onder andere: thoracale klachten, buikklachten, respiratoire aandoeningen, neurologische aandoeningen, infectieziekten en toxicologie.

In de cursus wordt gewerkt volgens de ‘AMLS Assessment Pathway’.

 • Eerst wordt een indruk van de situatie verkregen; dreigt er bijvoorbeeld gevaar voor de patiënt of hulpverleners?
 • Vervolgens wordt een eerste indruk van de patiënt verkregen: wat is de hoofdklacht? dreigt er levensgevaar? is de patiënt ‘ziek’ of niet?
 • Daarna worden de vitale functies volgens de ABCDE-methode beoordeeld en indien nodig gecorrigeerd. Hierbij is van belang dat bedreiging van vitale functies zich bij zieke patiënten anders kan presenteren en/of anders kan verlopen dan bij traumapatiënten.
 • Vervolgens wordt een differentiaal diagnose opgesteld en worden bepaalde diagnoses minder of meer aannemelijk door het uitdiepen van de anamnese, het verrichten van speciaal lichamelijk onderzoek en interpretatie van point-of-care tests zoals ecg’s.
 • Tot slot start je met de behandeling of pas je de gestarte behandeling aan.

Doordat er tijdens de cursus zoveel mogelijk wordt gewerkt vanuit realistische situaties is het rendement van de training groot en direct toepasbaar in de praktijk.

Voorbereiding

Bij deze cursus wordt het Nederlandstalige boek ‘Advanced Medical Life Support’ gebruikt. Een deel van het boek vormt de leerstof die je ter voorbereiding bestudeert maar vormt tevens een mooi naslagwerk. Daarnaast maak je een theoretische pre-test. De score is indicatief en geldt als leermiddel voor jezelf.

Afronding

Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen. Na het succesvol afronden van het examen krijg je het internationale AMLS-certificaat van de NAEMT dat vier jaar geldig is.

 

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie van de cursus AMLS:

 

Advanced Life Support ALS/ILS 2022

Resultaat

In de training Advanced Life Support (ALS) volgens de ERC leer je medische problemen beter begrijpen en de juiste beslissingen te nemen in de strijd om leven of dood. Na het volgen van deze training ben je in staat om in teamverband een specialistische reanimatie van volwassenen te coördineren en pré- en postreanimatiezorg te verlenen om zo het verschil te maken voor een kritieke patiënt. Tevens ben je in staat om reanimaties te leiden in ziekenhuizen.

Opzet en inhoud

Binnen de ALS doe je als ambulanceteam ervaring op met het opstarten en coördineren van een specialistische reanimatie. De ambulanceverpleegkundige leert om een leidende en coördinerende rol in te vullen terwijl de ambulancechauffeur zich richt op het uitvoeren van een reanimatie als teamlid. Een vlekkeloze samenwerking en een methodische benadering van de patiënt is hierin onmisbaar.

 • Je wordt volgens de huidige NRR/ ERC richtlijnen getraind om ziekenhuisreanimaties uit te voeren als teamleider én als teamlid.
 • Je wordt, volgens de huidige LPA-richtlijnen, in teams getraind door middel van het eerste en tweede auto principe.
 • Het programma bestaat uit een mix van werkvormen zoals presentaties, workshops, skillstations en scenariotrainingen.
 • Je oefent met vaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, aanleggen infuus, ritmeherkenning, defibrillatie, transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening.
 • Ook is er aandacht voor het toepassen van therapeutische interventies bij bijzondere reanimaties zoals bij hypothermie, trauma, intoxicatie en zwangerschap.
 • Er wordt getraind met twee stations, een prehospitaal en een inhospitaal station. Tijdens de twee trainingsdagen wissel je van station.

Afronding

 • Er wordt tijdens de training zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Het praktische gedeelte volgens het continue assessment. Bij het succesvol afronden van de training ontvang je als ambulanceverpleegkundige het ALS-certificaat en als ambulancechauffeur een ILS-certificaat. De certificaten zijn internationaal erkend door European Resuscitation Council (ERC).
 • Voor de ambulanceverpleegkundigen is er een theorietoets op dag 2.
 • Voor ambulancechauffeurs is er geen theorietoets op dag 2.

LET OP
De tweedaagse training wordt in heel Europa uniform gegeven volgens de ERC en NRR richtlijnen. Je leert naast het eerste en tweede ambulanceteam (óók als ambulancechauffeur) om in het ziekenhuis als een ALS teamlid te functioneren. Houd er rekening mee dat de ALS/ILS niet specifiek ontwikkeld is voor de ambulancezorg. We behandelen diverse scenario’s en de voorbereiding is klinisch georiënteerd.

Twijfel je of deze scholing geschikt voor je is of heb je specifieke vragen over de inhoud van de training? Neem dan contact op met het opleidingsbureau van het METS Center (info@metscenter.nl).

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

Resultaat

De kwaliteit van de door jou te leveren traumazorg neemt enorm toe door het volgen van de PHTLS. Je breidt je kennis verder uit waardoor je beter in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen in de benadering en behandeling van traumapatiënten.

Opzet

De PHTLS is gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevat talrijke verwijzingen naar de medische literatuur die de basisprincipes ondersteunen. De cursus baseert zich op de basiskennis en knowhow van de deelnemers en legt de nadruk op het probleemoplossend denken. Er wordt eveneens geleerd om beter in teamverband samen te werken. In 2015 werkt de Academie voor Ambulancezorg met versie 8.

De PHTLS Provider cursus beslaat twee opeenvolgende lesdagen, waarbij intensief praktijk- en theorielessen worden verzorgd.

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een praktisch en een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend PHTLS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score op beide onderdelen.

PHTLS Experience

Om kennis en vaardigheden te onderhouden, dient elke gecertificeerde professional één keer per 4 jaar een 1-daagse experience te volgen. Informeer bij de Academie voor Ambulancezorg voor de mogelijkheden.
De kosten voor de PHTLS Experience zijn € 630,-* per deelnemer.

 

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) BLS 2022

Resultaat

In de PEPP BLS krijg je een structuur aangeboden waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De benodigde kennis en vaardigheden om je collega te assisteren in een zo adequaat mogelijke behandeling van kritiek zieke kinderen wordt je in deze training aangeboden.

Opzet

Hoewel de ambulanceverpleegkundige verantwoordelijk is voor de beoordeling en behandeling van een zieke baby of kind, kun je als ambulancechauffeur ook veel betekenen voor deze doelgroep. Door op proactieve en zelfverzekerde wijze de ambulanceverpleegkundige te ondersteunen bij de benadering van een baby of kind maak je een verschil. Je krijgt in deze training veel kennis aangeboden die mogelijk al bekend is maar waarvan het zeker geen kwaad kan om deze weer even op te frissen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor thema’s als:

 • de ontwikkeling van het kind;
 • cardiovasculaire problemen;
 • sudden infant death syndrom (SIDS);
 • spoedbevalling;
 • trauma;
 • vergiftigingen

Maar wat vooral heel belangrijk en zinvol is om in een veilige leeromgeving dergelijke hulpverleningen te trainen. In de PEPP BLS wordt gebruik gemaakt van interactieve en afwisselende werkvormen. Zo worden de kennis, skills en procedures aan de hand van presentaties, workshops, skillstations en scenario-onderwijs aangeboden.

Afronding

Tijdens de cursus word je zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Bij het succesvol afronden van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van de American Academy of Pediatrics (AAP).

Pediatric Emergencies for Prehospital Professionals (PEPP) ALS 2022

Resultaat

In de PEPP ALS krijg je een structuur aangeboden waarmee je de kwetsbare doelgroep van baby’s en kinderen zo goed mogelijk kunt benaderen. De benodigde kennis en vaardigheden om kritiek zieke kinderen zo adequaat mogelijk te behandelen, word je in deze training aangeboden.

Opzet

Zelfverzekerd en vol vetrouwend op je eigen expertise op een hulpverlening afgaan waarbij er een baby of een kind betrokken is. Dat is waar in deze training veel aandacht aan besteed wordt. Je krijgt veel informatie aangeboden die mogelijk al bekend is maar waarvan het zeker geen kwaad kan om deze weer even op te frissen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor thema’s als:

 • de ontwikkeling van het kind;
 • cardiovasculaire problemen;
 • sudden infant death syndrom (SIDS);
 • spoedbevalling;
 • trauma;
 • vergiftigingen.

Maar wat vooral heel belangrijk en zinvol is om in een veilige leeromgeving dergelijke hulpverleningen te trainen. In de PEPP ALS wordt gebruik gemaakt van interactieve en afwisselende werkvormen. Zo worden de kennis, skills en procedures aan de hand van presentaties, workshops, skillstations en scenario-onderwijs aangeboden.

Afronding

Tijdens de cursus word je zowel schriftelijk als praktisch getoetst. Bij het succesvol afronden van de cursus ontvang je een internationaal erkend certificaat van de American Academy of Pediatrics (AAP).

Geriatric Education for Emergency Medical Services (GEMS) ALS

Resultaat

Als ambulanceverpleegkundige vervul je een belangrijke rol in de beoordeling van de acute klachten van een geriatrische zorgvrager. Kenmerkend voor deze groep is dat de presentatie van de klachten vaak atypisch zijn. Daarnaast is het stellen van een enkelvoudige diagnose bij deze groep ouderen ingewikkeld omdat er vaak meerdere klachten zijn. Daarom is het cruciaal dat jij je als hulpverlener niet alleen focust op een enkele aandoening maar naar de ‘hele’ patiënt kijkt.

Opzet en inhoud

De GEMS biedt diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het verlenen van acute hulp aan ouderen. De inhoud van de GEMS is zeer recent aangepast op de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg voor ouderen.

Deze cursus bestaat uit een innovatief, interactief programma waarin presentaties, filmfragmenten en vaardigheids- en scenariotrainingen elkaar afwisselen. Het programma, de speciaal voor GEMS opgeleide instructeurs en de waarheidsgetrouwe simulatieruimten en -apparatuur staan garant voor een hoge mate van borging van de lesstof en vaardigheden.

Je bent twee dagen intensief aan het werk om op basis van nieuwe kennis en inzichten vol vertrouwen het maximale te kunnen betekenen voor de oudere patiënt en zijn of haar omgeving.

Onder andere de volgende thema’s komen tijdens de cursus aan de orde:

 • Verandering door veroudering
 • Communicatie met ouderen en hun zorgverleners
 • Farmacologie en toxicologie
 • Cardiovasculaire en neurologische problematiek
 • Verwaarlozing en mishandeling van ouderen
 • Trauma, bewegingsapparaat en vallen
 • Interne aandoeningen
 • Acute respiratoire aandoeningen

Afronding

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen, waarna afgifte van een officieel erkend GEMS-certificaat van de NAEMT volgt bij een voldoende score. Dit certificaat is vier jaar geldig.

Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de GEMS: