Opleiding Ambulanceverpleegkundige Lange Tranche

Hier vind je alle updates omtrent het project opleiding tot ambulanceverpleegkundige lange tranche.


 • Mei 2019:
  De CZO aanvraag voor de LTAVP opleiding wordt voorbereid en aangevraagd.
 • April 2019:
  Beoogde praktijkbegeleiders uit de ambulancediensten worden meegenomen bij de ontwikkeling van de LTAVP.
 • Ze inventariseren de benodigde kennis, kunde en vaardigheden bij de begeleiding van de nieuwe studenten.
 • Maart 2019:
  De HR functionarissen van alle ambulancediensten in Nederland worden geïnformeerd over het traject.
 • Instroomeisen, duur van de opleiding, doelen per leerperiode en stages worden besproken.
 • Praktijk- en stageopdrachten worden besproken en vastgelegd in de tweede Design Spint LTAVP.
 • Er wordt gewerkt met 3 leerperioden waarbij, gaandeweg de opleiding, de complexiteit van de zorgverlening toeneemt voor de student.
 • Januari 2019:
  De Projectgroep Lange Tranche opleiding Ambulanceverpleegkundige is van start gegaan.
 • Tijdens de kick-off zijn belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving van de opleiding.
 • De eindtermen voor de opleiding tot ambulanceverpleegkundige blijven gelijk, de opleidingsduur wordt 18 maanden.
 • De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student krijgt intensieve aandacht in een individuele leerlijn.