Skip to content

De Academie in coronatijd

2. Het jaar in vogelvlucht

In het eerste kwartaal van 2020 bereikte het COVID-19 virus Nederland. De rest van het jaar stond in het teken van het virus. Zover het mogelijk was gingen de scholingen door, met inachtneming van de geldende corona-maatregelen. Ook is er nog tijd gevonden om aan vernieuwing en ontwikkeling van (nieuwe) bij- en nascholingen te werken. Helaas hebben meerdere evenementen niet door kunnen gaan in 2020.

In dit hoofdstuk is, aan de hand van een tijdslijn, het verloop van het jaar 2020 binnen de Academie voor Ambulancezorg terug te lezen.

1 januari 2020
Start jubileumjaar Academie voor Ambulancezorg
Start van het tienjarig jubileumjaar Academie voor Ambulancezorg. Diverse activiteiten voor medewerkers, RAV’s en overige relaties staan gepland om dit jubileum gezamenlijk te vieren.
1 januari 2020
2 maart 2020
Ingebruikname Doczero
Ingebruikname Assessmenttool en Studievoortgangsformulieren opleiding Lange Tranche tot Ambulance Verpleegkundige (LTAVP) via Doczero. Met deze digitale tool kan de Academie op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze assessment- en studievoortgangsrapportages maken.
2 maart 2020
4 maart 2020
Start interne communicatie COVID-19
De eerste interne communicatie omtrent COVID-19 vindt plaats.
4 maart 2020
10 maart 2020
Start externe communicatie COVID-19
De eerste externe communicatie vindt plaats via nieuwsbrief, website en sociale kanalen.
10 maart 2020
13 maart 2020
Start corona crisisteam
Er wordt een corona crisisteam samengesteld dat regelmatig samenkomt. In eerste instantie wekelijks en later wordt dit team samengeroepen wanneer nodig. Onder andere na de persconferenties. Dit team bepaalt of en welke scholingen door kunnen gaan en wat hiervoor nodig is. Wanneer nodig, wordt er na deze overleggen gecommuniceerd naar betrokken partijen.

Tevens worden op deze dag de bij- en nascholingen en Landelijke Assessments Ambulancezorg opgeschort.
13 maart 2020
15 maart 2020
Initiële scholingen tijdelijk stopgezet
Naar aanleiding van een persconferentie van het kabinet met bekendmaking van de intellectuele lockdown worden ook de initiële scholingen tijdelijk stopgezet.
15 maart 2020
20 maart 2020
Afnemen tussentijdse- en eindassessments
De Academie voor Ambulancezorg besluit bij een aantal studenten de tussentijdse- en eindassessments af te nemen, zodat de ambulanceprofessionals zelfstandig ingezet kunnen worden in tijden waar ze hard nodig zijn. Dit naar aanleiding van een bericht van het kabinet dat examens voortgang mogen vinden.
20 maart 2020
31 maart 2020
Opzetten maatwerk RAV's
Opzetten maatwerk voor de RAV’s, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Binnen de Academie voor Ambulancezorg is een taskforce aangesteld die hierover met alle ROC’s overlegt.
31 maart 2020
10 april 2020
Afronding eerste groep initieel onderwijs onder COVID-omstandigheden
De eerste groep initieel onderwijs sluit in deze COVID-periode de opleiding succesvol af.
10 april 2020
6 mei 2020
Annulering evenementen
Alle evenementen ten behoeve van het tienjarig jubileum én de Ambulance Challenge worden in verband met COVID-19 geannuleerd.
6 mei 2020
15 juni 2020
Herstart onderwijsactiviteiten
Goedkeuring vanuit ministeries VWS, OCW en I&W voor onze aanpak voor herstart onderwijsactiviteiten. Ook de initiële opleidingen Verpleegkundige Middencomplexe Ambulancezorg (VPMCA) en Chauffeur Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (CHLMC), worden opgestart.
15 juni 2020
7 augustus 2020
Eerste studenten CHLMC en VPMCA geslaagd
De eerste studenten van de initiële opleiding tot Chauffeur Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg en Verpleegkundige Middencomplexe Ambulancezorg zijn geslaagd.
7 augustus 2020
21 augustus 2020
Bedrijfscontinuïteitsplan
Omdat een tweede golf aanstaande is, wordt gewerkt aan het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan. Hiermee is de Academie goed voorbereid op de start van de onderwijsactiviteiten in september en de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van COVID-19. In het plan zijn protocollen opgenomen voor het geval dat de Academie voor Ambulancezorg wordt geconfronteerd met een besmetting. Scenario’s met mogelijke besmettingen onder studenten, docenten, maar ook op de afdelingen van de Academie zijn hierin opgenomen.
21 augustus 2020
september 2020
Inhaalslag onderwijsactiviteiten
Er vindt een grote inhaalslag van onderwijsactiviteiten plaats; meerdere groepen waarvan de onderwijsactiviteiten in het eerste half jaar waren opgeschort, starten in het ‘reguliere’ onderwijs. Deze vinden plaats onder voorbehoud van strenge, door het RIVM en de Academie opgestelde maatregelen. Alleen door navolging van deze maatregelen kunnen de onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Tevens worden de bij- en nascholingen en de LAA’s weer opgestart.
september 2020
Oktober 2020
Begin tweede golf
Het virus legt veel druk op de gezondheidszorg. Ook steeds meer RAV’s zijn genoodzaakt hun medewerkers (deels) tijdelijk terug te trekken uit de onderwijsactiviteiten.
Oktober 2020
13 oktober 2020
Ontwikkeling bij- en nascholing
Ook tijdens de COVID-periode wordt vooruit gekeken naar de nabije toekomt. Ontwikkelen van bij- en nascholingen blijft doorgaan. De eerste nieuwe bij- en nascholingen voor 2021 worden geïntroduceerd.
13 oktober 2020
17 november 2020
Introductie opleiding UCMKA bij Academie
Er wordt bekend gemaakt dat de opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg (UCMKA) voortaan door de Academie voor Ambulancezorg verzorgd wordt.
17 november 2020
24 november 2020
Tussentijds assessment LTAVP
Alle studenten van de eerste groep van de initiële opleiding LTAVP slagen voor het tussentijdse assessment.
24 november 2020
14 december 2020
Aankondiging nieuwe lockdown
Het kabinet kondigt wederom een lockdown af per 16 december, waarbij ook alle onderwijsactiviteiten gestaakt moeten worden.
14 december 2020
15 december 2020
Slagen eindassessments voor de lockdown
Op de valreep, voor het ingaan van de nieuwe lockdown, wordt bij een aantal studenten nog een eindassessment afgenomen. Al deze studenten slagen en zo kan de Academie voor Ambulancezorg het eind van 2020 met nog een mooi succes afsluiten.
15 december 2020
17 december 2020
Toestemming hervatten initieel onderwijs
Via AZN is contact gelegd met het ministerie van VWS om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in ieder geval het initiële onderwijs te continueren. Het ministerie heeft aangegeven dat het initiële onderwijs aan de Academie valt onder het noodzakelijke praktijkonderwijs in de zorg en kan daarmee doorgang vinden.
17 december 2020
18 december 2020
Afronden 2020
Dit is officieel de laatste lesdag van het jaar 2020. Na een kerstvakantie van twee weken start de Academie voor Ambulancezorg op 4 januari vol goede moed met het jaar 2021.
18 december 2020

NB De TECC-course heeft in tegenstelling andere post-initiële scholingen vaak geen doorgang kunnen vinden. Dit omdat het aantal betrokken personen het maximum aantal personen overschreed van het maximale aantal personen dat op dat moment in groepsvorm mocht samenkomen.

Door creatief te kijken en samen de schouders eronder te zetten, hebben we de puzzel om het onderwijs vorm te geven volgens de geldende richtlijnen steeds opnieuw kunnen leggen.